ریشۀ محتمل مُروا (فال خوب) و مُرغوا (فال بد)

ریشۀ محتمل مُروا (فال خوب) و مُرغوا (فال بد)
احتمال دارد مُروا و مُرغوا از کلمات اوستایی وُئورو-اَوا (بسیار موافق یاری) و وُئورو-غَ-اَوا (بسیار مخالف یاری) اخذ شده باشند. دکتر معین غَو را به معنی تهدید نیز آورده است.
اگر تفأل از سنت ساسانی پرواز پرندگان بوده است باید تمایزی بین مَروا و مَرغوا باشد. در این صورت اولی به معنی مرغ یاری، دومی به معنی مرغ ضد یاری است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.