احتمال کلبه نشین (چادر نمدی نشین) بودن معنی نام کازاخها (قزاقها)

احتمال کلبه نشین (چادر نمدی نشین) بودن معنی نام کازاخها (قزاقها)
 
ممکن است نام کازاخ با کلمۀ سغدی کازاخ به معنی کلبه (چادر نمدی کهن ایشان) مرتبط باشد. نام روستای چادرنشین قزاق لی (دارای قزاق) هم در تأیید آن است:
 
قزاق لی. [ق َ] (اِخ) دهی از دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس واقع در ۱۴ هزارگزی باختر گنبد و شمال رودخانۀ گرگان. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن معتدل مالاریایی است. سکنۀ آن ۳۳۰ تن. آب آن از روخانۀ گرگان و محصول آن غلات دیمی، حبوبات، صیفی، لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالیچه بافی است. مردم این ده چادرنشین هستند و تغییر مکان میدهند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳).
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.