ریشۀ محتمل واژه های قلعه و قُلّه و کلات

ریشۀ محتمل واژه های قلعه و قُلّه و کلات

در شمار واژه های فارسی معرّب کلمات قلعه و قلّه را آورده اند که در قاموس لغات قرآنی به کار نرفته اند.

واژۀ قلعه، معرّب از مصدر واژۀ اوستایی گَرَ (سفت نگهداشتن، گَلَ) به نظر می رسد.

واژۀ اوستایی گئیرَ/گئیری (گُرَ به روسی) به معنی ستیغ و کوه مأخذ واژۀ قُلّه است. علی القاعده «ئی» به «اُ» و «ر» به «ل» تبدیل شده است.

از سوی دیگر واژه های کُله و کُلّه در سنسکریت و ژرمنی به معنی بلندی و تپه هستند:

कूल n. kUla (kulla) heap, height

واژۀ کلات بر گرفته از این واژه ها به نظر می آید:

कल्य adj. kalya  strong

अट्ट indecl. aTTa  high

अट्ट m. aTTa  tower

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.