ارتباط نام خدای رومی ژانوس با آغاز سال میلادی

ارتباط نام خدای رومی ژانوس با آغاز سال میلادی
نام ایزد رومی ژانوس را که ماه آغاز سال میلادی یعنی ژانویه (جنواری) به نام وی است، متصف و موسوم به خدای آغازین و خدای دروازه گرفته اند:
जान n. jAna origin
जेन्य adj. jenya of noble origin
*genə-, also *gen-, Proto-Indo-European root meaning “give birth, beget,” with derivatives referring to procreation and familial and tribal groups.
It is the hypothetical source of/evidence for its existence is provided by: Sanskrit janati “begets, bears,” janah “offspring, child, person,” janman- “birth, origin,” jatah “born;”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.