ریشۀ محتمل -سام، ابدال، ادیم

ریشۀ واژۀ سام به معنی مرض
در نام بیماری های برِسام و سرسام سام را به معنی مرض گرفته اند. به نظر می رسد آن صورتی از کلمۀ سهم (بیم، ترس) باشد و با واژۀ بیماری (بیم- اری) مرتبط است.
احتمال معرّب بودن ابدال
واژۀ ابدال عربی را از معرّب ها دانسته اند. در این صورت می تواند از این واژه ها اخذ شده باشد:
abhi: towards, against
दल n. dala portion
दल n. dala piece
दल n. dala fragment
اتیمولوژی محتمل ادیم
ادیم به معنی پوست دباغی شده که معرب دانسته اند، می تواند به معنی پوست دباغی شدۀ گوسفند باشد.
एडी f. eDi ewe
आम adj. Ama tender (as a skin)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.