معنی نامهای شاهنامه ای میلاد، بیژن، گرگین، هجیر و رُهام

معنی نامهای شاهنامه ای میلاد، بیژن، گرگین و هجیر و رُهام
نام شاهنامه ای میلاد مرتبط با خاندان کاوگان (اشکانیان) را که به عهد کیانیان منسوب شده است، متعلق به پادشاهان میتردات نام اشکانی شمرده اند. بیشتر به نظر می رسد میلاد لقب میتردات و مترادف آن بوده است تا تلخیص این نام:
मीलति {मील्} verb milati {mil} assemble
मैत्र m. maitra alliance based on good-will
मित्रता f. mitratA alliance
मित्र n. mitra ally
نظر به واژۀ وَرچ اوستایی و گُرج کردی به معنی زیبا، نامهای گرگین و هجیر (زیباچهر)، در اساس مربوط به اُرُد (هئو- رود یعنی زیبا روی) به نظر می رسند که برادر میتردات سوم بوده و پادشاهی میان او و برادرش دست به دست می‌شده است و سرانجام جانشین برادرش گردیده است.
بر این پایه مسلّم به نظر می رسد نام ویون (مهربان، بیژن) در میان پادشاهان اشکانی هم- که گرگین معاند وی بوده است- متعلق به میتردات سوم (مهرداد سوم) است.
رستم (پهلوان) سیستانی که در رابطه با آنها است سورنا (پهلوان) است. به نظر می رسد نام سورنا به معنی مرد شراب نیز درک می‌شده است و رُهام (رُخ- اَمه= زیبا رُخ) همراه مرد میخواره (سورنا) نیز منظور اُرُد اشکانی است:
सुरा f. surA alcoholic drink
na: person
تهمتن برآشفت و با توس گفت
که رهام را جام باده است جفت
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.