مأخذ محتمل کلبتین

مأخذ محتمل کلبتین
واژ ۀ معرّب کلبتین (وسیله قدیمی برای کشیدن دندان و غیره) می تواند ریشۀ سنسکریتی به معنی قابلیت و صلاحیت داشته باشد:
कल्पता f. kalpatA competency
कल्पता f. kalpatA ability
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.