اتیمولوژی محتمل نعناع

اتیمولوژی محتمل نعناع
جناب ناصر انقطاع واژۀ نعناع را معرّب از واژه ای ایرانی می داند. پیشنهاد وی برای صورت ایرانی آن واژۀ نانو/نانه است که او آن را مناسب برای لای نان معنی می نماید که عامیانه به نظر می رسد. ولی واژه اوستایی ناونگهه (ناونه) به معنی خوشبو و معطر برای آن بسیار منطقی می نماید. قدمت واژۀ نعناع را به عهد زبان هوری-میتانی نیمه هندوایرانی- نیمه قفقازی می رسانند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.