مطابقت شیموت عیلامی با ایزد مهر پارسیان

مطابقت شیموت عیلامی با ایزد مهر پارسیان
از مهم‌ترین خدایان بی‌شمار عیلام سیموت یا شیموت‏ که نامش شباهتی با نام خدای خورشید هوریان یعنی شیمِگی دارد، برجسته‌تر از همه است و لقب جالب توجه «خدای عیلامیان» را دارد. او را «قاصد نیرومند خدایان» می‌دانستند، و در سراسر منطقه مورد پرستش بود. برای او گاونری قربانی میشد و این امر او را با مِهر میانجی پارسیان، کشندۀ گاونر قابل انطباق می‌گرداند. در این صورت آیین میترائیسم پارسی و رومی می تواند از مناسک مربوط به شیموت عیلامی گرفته شده باشد.
نام شیموت در سنسکریت می توانست به معنی شیر سوار یا شیر ارتقاء یافته گرفته شود:
सिंह, Siṃha “lion”
ऊत adj. Uta promoted
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.