معنی آبزن و قیف

معنی آبزن و قیف
آبزَن (آبذان، آبدان). [زَ] (اِ مرکب) حوض و خزانۀ حمام، مرادف آبشنگ (آب شَیَنگ، محل آب).
قیف: به نظر می رسد اصل این واژه یعنی گیف از کلمۀ اوستایی گَفَیه (یعنی دارای ژرفا و گودی) گرفته شده است. حرف «اَ» اوّل برای سادگی علی القاعده به اِ/ای تبدیل شده است. همچنین می توان گفت در آن حروف «ف» و «ی» پس و پیش گردیده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.