معنی اباشۀ فارسی

معنی اباشۀ فارسی
به صدر صاحب دیوان ایلخان نالم
که در اباشۀ ۞ او جور نیست بر مسکین.
چنین مینماید که این کلمه در قطعۀ مزبوره از سعدی غیر از اباشۀ عرب (جماعتی آمیخته از هر جنس مردم) و به معنی سیرت و روش و آئین و امثال آن است:
आभास m. AbhAsa purpose
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.