مطابقت معنی سیکایا آوائوتی با کوشیناگارا

مطابقت معنی سیکایا آوائوتی با کوشیناگارا
معنی سیکایا آوائوتی (جایگاه چشمه آب افشان) محل قتل گائوماته بردیه با معنی کوشیناگارا (چشمه نیرومند آب فشان) محل دفن گوتمه بودا مرتبط است:
शीकायति {शीकाय} verb sikAyati {sikAya} sprinkle
अवटि m. avaTi hole in the ground
कोश m. kosha drinking-vessel
इन adj. ina mighty
गर n. gara sprinkling
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.