معنی نام جزیرۀ سلبوک و آبادان

معنی نام جزیرۀ سلبوک و آبادان
نام این جزیره (مینو) در زبانهای هندوایرانی به معنی محل نیایش (سلبه-اوک) است. این معنی نام کهن آبادان یعنی گران نقشه های بطلمیوسی و خود آبادان را هم به معنی محل سرودهای دینی نشان میدهد:
शल्भते{शल्भ्} verb salbhate[salbh] praise
ओक m. oka house
ओक m. oka refuge
जरा f. jarA (gara) praise
अभय n. abhaya sacrificial hymn recited to obtain personal security
dAna: place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.