معنی نام شهر زرنج

معنی نام شهر زرنج
نام شهر زرنج (درنگیانا، بنا به استاد پورداود در جلد دوم یشتها یعنی محل کنار آب) مرکز سیستان قدیم با توجه به اینکه در مصب رود هیرمند قرار داشته به معنی شهر کنار دریا بوده است. نام قصبۀ نادعلی کنونی جای آن هم معنی دارای رودخانه عالی را میدهد:
नद m. nada river
आल adj. Ala excellent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.