ریشۀ هندوایرانی واژۀ تاریخ

ریشۀ هندوایرانی واژۀ تاریخ
واژۀ تاریخ را که در شاهنامه آمده و در قرآن نیامده است، در اوستایی و سنسکریت می توان به صورت تار-ایخ به معنی ثبت گذر [زمان] گرفت.
तारयति{तॄ} verb caus. tArayati[tRR] save
ईखति{ईख्} verb ikhati[ikh] go
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.