اتیمولوژی تکه و تکوک

اتیمولوژی تکه و تکوک
واژه تکه (بز یا بزکوهی نر) از تک یعنی تاختن می آید و واژۀ تکوک (جام با سر حیوانات) به نوبه خود بر گرفته از واژۀ تکه به نظر می رسد.
نام یونانی ریتون آن هم به معنی دوان و روان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.