معنی نام گردنۀ هیران

معنی نام گردنۀ هیران
نام روستاهای هیران (حیران) و گردنۀ هیران به تالشی به معنی محل دمه و بخار و ابر آلود است:
खवारि n. khavAri (havAri) vapour
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.