ریشۀ واژۀ آخشیج

ریشۀ واژۀ آخشیج
معادل واژۀ آخشیج (عنصر بنیادی، آتش، آب، باد و خاک) در زبانهای ایرانی، در سنسکریت به معنی ریشۀ چشم آمده است:
अक्षिजाह n. akshijAha root of the eye
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.