معنی هورخشئتَ اوستایی

معنی هورخشئتَ اوستایی
هورخشئتَ (خورشید) را غالباً به معنی درخشندۀ درخشان گرفته اند، ولی همچنین معنی گردندۀ درخشان نیز برای آن محتمل است:
स्वरति{स्वृ} verb svarati[svR, hvR] shine
ह्वार m. hvAra going crookedly
ह्वरते{ह्वृ} verb 6 Atm hvarate[hvR] turn
काशते{काश्} verb 1 kAshate[kAsh] shine
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.