اتیمولوژی ماه

اتیمولوژی ماه
ریشۀ واژۀ ماه، ma در زبانهای هندواروپایی به معنی اندازه گرفتن و سنجیدن است. به سبب سنجش روزهای ماه بر اساس بزرگ و کوچک شدن قرص ماه در طول ماهها.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.