اتیمولوژی قزاگند و خفتان

اتیمولوژی قزاگند و خفتان
قزاگند (کزاغند) یعنی خفتانی که از ابریشم خام آکنده شده است و سلاح بر آن می لغزد.
و خود خفتان مرکب از خه (حفرۀ بدن) و پاتان (نگهدارنده) به نظر می رسد:
ख n. kha cavity of the body
पा adj. pA[tana] keeper
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.