اتیمولوژی دیگنه و دیروز

اتیمولوژی دیگنه و دیروز
دیگنه در برخی جاهای ایران نظیر میمند و فراشبند، به معنی دیروز است:
दिव n. diva (diga)day
अयन adj. ayana going
دیروز می تواند به معنی روز تحویل داده شده (گذشته) باشد:
दाय m. dAya delivery
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.