معنی هندوایرانی محتمل دکه و دکان

معنی هندوایرانی محتمل دکه و دکان
دکه و دکان که برخی معرب از فارسی می دانند می توانند به معنی محل پرداخت و معامله و خرید و فروش باشند:
देय adj. deya to be paid
ka, kan: place
ولی دکان ریشۀ روشنی در زبانهای کهن بین النهرین دارد:
Etymology of دکان:
From Aramaic דּוּכָּנָא‎ (dukkānā, “dais”), from Akkadian 𒆠𒍇 (/takkannu, dakkannu, dukkannu/, “dais, platform, bench; niche, bedroom, private chambers or quarters”), ultimately from Sumerian 𒆠𒍇 (/daggan/, “chamber, doorway or its frame, niche in a wall”).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.