معنی ارزیز (قلع)

معنی ارزیز (قلع)
قلع به لغت پهلوی ارزیز نامیده شده است که می توان آن را به معنی دارای اثر سفید کنندگی [برای ظروف مسی] معنی کرد. واژۀ قصدیر برای قلع معرب از کاسیتر[وس] یونانی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.