معنی نامهای مردم یاقوتستان یعنی یاقوت و ساخا

معنی نامهای مردم یاقوتستان یعنی یاقوت و ساخا
معنی این نامها را معلوم نکرده اند. به ظاهر نامهای یاقوتهای گوزن شمالی پرور (یعنی یاک و ساخا پرور) اسامیی به معنی گوزن شمالی می باشند که زندگی این مردم بدانها وابسته است، چه ریشۀ این نامها یعنی یاک و سکا/شوکا/اسکه به معنی نوعی گاو وحشی و گوزن و بزکوهی می باشند.
در سمت شمال مرزهای ایران باستان نیز نام ساخا به صورت سکا در نام مردمان سکایی به معنی توتم گوزن و بزکوهی بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.