معنی نام تات

معنی نام تات
نظر به مکان تات‌های سمت رودبار و قزوین که در منابع یونانی محل دربیکان غربی (دری های غربی) آمده است نام تات را می توان با نام دربیک (دروپیک، دارندگان داروی گیاهی هوم) سنجید.
بنابراین واژۀ سنسکریتی tattva که صورتی از tat (thata اوستایی) است، در بارۀ منشأ نام تات مطرح است که معنی آن عصاره و دارو است:
तत्त्व n. tatt[va] essence or substance of any thing.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.