طاووس پرستی مردم بخارا

طاووس پرستی مردم بخارا
در یکی از روستاهای بخارا به نامهای طواویس (طاووسها) و برخا (پر دم طاووس) طاووس گرامی شمرده می‌شده است:
बर्ह m. barha feathers from the tail of a peacock
این معانی نشانگر آئین بودایی در بخارا است:
طاووس و بودیسم
یکی از باورهای بودایی این است که طاووس نماد توانایی فرد در مصرف یا جذب بسیاری از سمومی است که در زندگی روزمره به وجود می آید، اما در عین حال می تواند مسیر خود را در سفر به سوی روشنگری حفظ کند.
ولی به نظر می رسد خود نام بخارا از واژۀ بهار (ویهاره، معبد) گرفته نشده چون آن بدین صورت اصلی خود می تواند به معنی شهر بسیار بزرگ باشد.‌ اگر نامهای پوخارا و نموجکث و ریامیثن و گَوَ ﴿بنا به وندیداد پایتخت سغد) متعلق به شهر بخارا را به هیئت پایوخارا (پایگاه سترگ) و نموذ-کث (محل با نمود و شکوه و پر رونق) و رئو-میثن (جایگاه با شکوه) و گَو (گَپ،افزایش و نموّ) بازسازی کنیم، تأییدی در مفهوم مورد نظر من از بخارا (در معنی شهر بسیار سترگ) خواهند بود:
बहु adj. bahu a lot
khara: big
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.