معانی محتمل ارتته

معانی محتمل ارتته
نام ارتته در معنی [سنگ] کنان یادآور نام ساگارتیان شزقی (سنگ کنان) در سمت کرمان و سیستان و جنوب خراسان است:
आरट्ट adj. AraTTa split
आरट्ट adj. AraTTa cracked
معنی محل ثروت و گوهرهای عالی برای ارتته محتمل تر است:
अर्थ m. artha (aretha) wealth
ता Tā .—Excellence, eminence; greatness.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.