معنی نام زیارتگاه عینالی (عون- علی) و زینالی در کنار شهر تبریز

معنی نام زیارتگاه عینالی (عون- علی) و زینالی در کنار شهر تبریز
عینالی (عینعلی) و زینالی (زینعلی) که علاوه بر عینالی تبریز همچنین نام زیارتگاهی در منطقه پونک تهران است، مربوط به کوتوس (یاور خم کننده شمع به جهت بالا، طلوع) و کوتوپاتس (یاور خم کننده شمع به جهت پایین، غروب) یاوران ایزد مهر به نظر می رسند: کوه عینالی پناهگاه روحانی و زیارتگاه اعلای مردم تبریز شمرده می‌شده است و این نشانگر آن است که آنجا در اساس معبد یاوران ایزد عالی یاوری (ایزد مهر) بوده است:
अयन n. ayana solstice, coming
आलय m. Alaya house
धावति{धाव्} verb dhAvati[dhAv, dhavn] run away
आलय m. Alaya house
عون (یاور) بن علی (والامقام) که عینالی و عینال–زینال نیز خوانده می‌شود، کوه و آرامگاهی بر فراز رشته‌کوه سرخاب در شمال شهر تبریز است. از نظر تاورنیه در سفرنامهٔ خود، پیش از ورود اسلام به ایران در محل کنونی آرامگاه عون بن علی، آتشکده و عبادتگاهی بوده که پس از اسلام به زیارتگاه تبدیل شده‌است. پس از سدهٔ دهم هجری، یکی از تکایا یعنی پناهگاههای درویشان نعمت‌الهی در محل فعلی آرامگاه عون بن علی بوده‌است.
در شهر تبریز نامهای امامزاده دال (رهنما) و ذال (رهرو) هم مربوط به دو یاور ایزد مهر بوده و بقعۀ صاحب الامر که مربوط به گاو قربانی بوده، مهرابۀ خود ایزد مهر به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.