معنی نام محلۀ انزاب مراغه و قصبۀ انزاب اردبیل

معنی نام محلۀ انزاب مراغه و قصبۀ انزاب اردبیل
نظر به آب باریکۀ دائمی محلۀ انزاب مراغه و چشمه و جویبار قصبۀ انزاب اردبیل، واژۀ انزاب مرکب از انز (انج، ریز و خرد) و آب یعنی دارای آب جاری کوچک به نظر می رسد.
اتیمولوژی قصبۀ ارونق (گونئی حالیه) در سمت تبریز
نظر به نام ترکی کنونی آن گونئی (محل آفتابگیر و گرمسیری) این نام را به همین معنی گرفته اند. چون واژۀ الووانک (اروانق) را می توان به معنی محل گرم و آتشین گرفت:
अलुम m. aluma (aluva, aruva) fire
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.