مطابقت انوچتۀ نقشه های بطلمیوسی با گناوه

سوای مطابقت جغرافیایی، نامهای آنها هم مترادف به نظر می رسند:
अनु- (ánu-) after, along, alongside
स्थापयति{स्था} verb caus. sthApayati[sthA] place
نام گناوه (جناوه، جنابه) هم به صورت جین-اَوَ به معنی محل کناری است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.