اتیمولوژی برید

اتیمولوژی برید:
برید عربی یعنی «نامه بر» معرّب از بَرَ-ئیتی زبانهای قدیم ایرانی یعنی آنکه شغلش بردن است، می باشد.
भरते{भृ} verb bharate[bhR] carry
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.