اتیمولوژی محتمل کدو و ترب

اتیمولوژی محتمل کدو و ترب
کدو می تواند بر گرفته از کَئِته در اوستایی به معنی [محصول] مطلوب باشد:
कौतुक n. kautuka pleasure
ترب می تواند به معنی دارای مزۀ تند و آزارنده باشد:
तुर adj. tura hurt
भवति{भू} verb 1 bhavati[bhU] become
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.