معنی نام تورقوز آباد

معنی نام تورقوز آباد
به نظر می رسد هیئت تورقوز در اصل تَرکَز (صاحب اراضی دارای چین دوم) بوده است و این شکل ثقیل در ترکیب با پسوند آباد به تورقوز آباد ساده شده است:
ترکز (ترکژ) در لغت نامه دهخدا
ترکز. [ت َ ک َ] (اِ) مزرعۀ کاشته و درو شده و شخم و یا چین دویم. || زمین بایر. || زمین شخم شده . (ناظم الاطباء). و رجوع به ترکژ شود.
ترکژ. [ت َ ک َ] (اِ) تخم و بزر. (ناظم الاطباء). تخم که در عربی بذر گویند. (لسان العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۷۸ الف). || مزرعه ای که برای کشتن آماده شده باشد. (ناظم الاطباء). در بعضی از نسخه ها مزرعه ای که برای کشت آماده شده باشد و به عربی فلحان گویند. (از لسان العجم ایضاً) و رجوع به ترکز شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.