اتیمولوژی محتمل شهر خُلم

اتیمولوژی محتمل شهر خُلم
نظر به اینکه شهر خلم شهر باصفا و سرسبز توصیف شده، لذا نام آن می تواند به معنی شهر دلپذیر باشد:
ख n. kha city
लमते{लम्} verb lamate[lam] delight in
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.