معنی به کس در شاهنامه

معنی به کس در شاهنامه
«هنر نزد ایرانیان است و بس/ ندارند شیر ژیان را به کس»
صورت اوستایی واژه کَس فارسی و پهلوی یعنی کَثَ (کَ) در اوستایی به معنی چند، چند تا و چه اندازه و در سنسکریت به معنی [به] حساب [آوردن] است. در مجموع به کَث (به کس) به معنی به حساب آوردن و به شمار آوردن است:
कथा f. kathA account [story, narrative]
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.