معنی خور در زمین خوردن

معنی خور در زمین خوردن
در لغت پهلوی خور در واژه زمین خوردن به معنی زخم و کوفتگی و آسیب آمده است. خوره در برهان قاطع به معنی پایمال هم آمده است. (فرهنگ لغات پهلوی، بهرام فره وشی):
ह्वरति{ह्वृ} verb 1 hvarati[hvR] fall
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.