معنی عناوین درباری ساسانی هرزبد و ابرسام و جندل

معنی عناوین درباری ساسانی هرزبد و ابرسام و جندل
در مورد عنوان درباری ساسانی هرزبد بدین نتیجه رسیده اند که آن به معنی رئیس خواجگان و رئیس زنان حرم است که از این میان معنی دوم با وام واژۀ ارمنی هرچ (زن دوم) که با هرش سنسکریت به معنی لذت و خوشی هم خوانی دارد، مصداق پیدا می کند. معنی ابرسام هم در این رابطه فراهم کنندۀ خوشی و شادی است.
हर्ष m. harsha pleasure
हर्ष m. harsha delight
pat: chief
आभरति{आभृ} verb Abharati[AbhR] produce
सम adj. sama happy, happiness
در این رابطه نام- عنوان شاهنامه ای جندل به معنی عاقد به نظر می رسد:
जनिदा adj. janidA giving a wife
al: rative sign
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.