معنی همای و واریذکنا

معنی همای و واریذکنا
نامهای اوستایی همایا (همای) و واریذکنا که در رابطه با گشتاسب کیانی (همان مگابرن ویشتاسب، تیگران) هستند، در اساس متعلق به مادر و خالۀ وی بوده اند:
نام هُمای (معادل سومای سنسکریت) به معانی بسیار خوشگل و بسیار دانا است. معنی بسیار دانای او، وی را مطابق آمیتیدا (بسیار دانا، دختر معروف آستیاگ) نشان میدهد. نام خواهر او واریذکنا (در معنی دختر باغهای معلق) متعلق به آموخا یعنی سخنور (ملکۀ بابل، دختر دیگر آستیاگ) به نظر می رسد:
सूमय adj. sUmaya well shaped
सुमाय adj. sumAya having excellent plans
सुमाय adj. sumAya very wise
सुमाय adj. sumAya having excellent counsels
varidha: garden
कना f. kanA girl
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.