معنی نام میناب

معنی نام میناب
نام میناب را با توجه به نام انامیس (ان- آمیز، دارای رود صاف و نا آمیخته) آن که مارکوپولو برای آن ذکر کرده می توان به معنی دارای رود پاک و مینوی معنی کرد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.