ارتباط ریشه و معنی واژه های پروانه (مجوز) و فرمان

ارتباط ریشه و معنی واژه های پروانه (مجوز) و فرمان:
کلمات فارسی پروانه (حکم و مجوز) و فرمان در کلمۀ سنسکریتی پرمانه pramANa (فرمانۀ پارسی باستان) به معانی گواهی و قانون و حکمرانی و آمریت به هم می رسند:
प्रमाण n. pramANa proof
प्रमाण n. pramANa evidence[law]
پروانه به معنی واحد پروانگان در اساس پروندک است یعنی دارای بال.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.