معنی نام روستاهای یام نام ایران

معنی نام روستاهای یام نام ایران
نام این روستاهای واقع در مسیر شاهراههای ایران به معنی روستای واقع بر در کنار راه و گذرگاه می باشند:
याम m. yAma road
याम m. yAma path
نام شهرهای کنار روستاهای یام نام ایران یعنی مرند (موروندا، مُوره-ونت، سانگی بوتو) و فاروج (پروج) به معنی محل بوتهٔ انگور و محل پایینی و کناری می باشند:
परज adj. paraja inferior
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.