معنی النجق

معنی النجق
نظر به استحکامات با شکوه دژ النجق (ارنجک) در سمت نخجوان، روستاهای النجق نام ایران به معنی محل با شکوه بوده اند. مرکب از واژهٔ اوستایی اَرِنه (با شکوه) و جک (جاک، جا).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.