معنی نام بنگلادش Meaning of the name Bangladesh:

معنی نام بنگلادش
Meaning of the name Bangladesh:
بُن نام بنگلادش یعنی بنگَ- لا در سنسکریت به معنی محل مسیر آب ها است و جزء دش به معنی سرزمین است:
भङ्ग m. bhanga water-course
लय m. laya house
देश m. desha country
Meaning of the name Bangladesh:
The root of the name Bangladesh in the part of Beng-al means the place of the water course in Sanskrit and the part of desh in it means the land:
भङ्ग m. bhanga water-course
लय m. laya house
देश m. desha country
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.