اتیمولوژی محتمل انگور و خرما

اتیمولوژی محتمل انگور و خرما
انگور می تواند به معنی میوهٔ خوشه ای باشد:
अङ्घ्रि m. anghri sphere
अङ्घ्रि m. anghri branch
ترکیب اَنگ-ور یعنی «برخوردار از اجزاء» (خوشه ای) محتمل تر است:
अङ्ग n. anga component
अङ्ग n. anga constituent
अङ्ग n. anga component part
خرما به صورت خور-میو (هور-میو، آر-میو) می تواند به معنی میوهٔ رسا و کامل بوده باشد:
मीवति{मीव्} verb mivati[miv] grow fat or corpulent.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.