معنی نام روستای سیرچ کرمان

معنی نام روستای سیرچ کرمان
نام این روستای کویری پُر آب و محصول ترکیب «سیر» و «چیه» (تجمع و امکانات) به نظر می رسد. در مجموع یعنی محل پُر تجمع و پر ثروت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.