اتیمولوژی قالی

اتیمولوژی قالی
واژهٔ قالی به صورت گا-لَیَ به معنی جای پا نهادن در خانه را می دهد:
gAya (gA) :step
लय m. laya dwelling
लय m. laya house
लय m. laya residence
लय m. laya place of rest
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.