اتیمولوژی تماشا

اتیمولوژی تماشا
این واژه را با تماشی عربی یعنی با هم رفتن سنجیده اند که بیراهه است. چون تماشا در زبان اوستایی و سنسکریت معنی با اشتیاق فراوان دیدن را می دهد:
तम adj. tama most desired
asha (aksha): seeing
ईक्ष adj. iksha (asha) looking
ईक्ष adj. iksha (asha) seeing
در زبان کُردی «شا» یعنی ببین.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.