نامهای سکا (شکه) و کُرد مرتبط هستند

نامهای سکا (شکه) و کُرد مرتبط هستند
واژهٔ سکا (شکه) در زبان‌های هندوایرانی به معنی بزکوهی حیوان توتمی سکاها بوده است. واژهٔ کورَ (کورنگه) نیز در سنسکریت به معنی بزکوهی است. ولی کُر در کُردی به معنی بُز معمولی به کار می رود. این نشان می دهد که واژه های کُرد (کُر- دا، نگهبان بُز یا بُز کوهی) و کُرمانج (کُر-مانج، خانوار منسوب به بُز یا بُز کوهی) بعداً صرفاً به معنی چوپان و رمه دار گرفته می شده اند. منابع پهلوی و شاهنامهٔ فردوسی نیز بدین معنی نام کُردان اشاره کرده اند.
در سنسکریت چهاگه، شکه و در مازندرانی شُکا به معنی بز و بزکوهی هستند. نام اوستایی تور سکاها هم در قفقاز نوعی بزکوهی درشت اهلی شده است.
نام کیمریان که هرودوت تفسیر به شاه کش (کی-مری) کرده است در اساس به صورت کای-مری (مارپرست= سئورومات، قوم سلم) بوده است که در نام سورانی (منسوبین به توتم مار) زنده است:
सुरा f. surA snake
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.