معنی نام زرتشتی هوشت

معنی نام زرتشتی هوشت
هوشت (گرامی ترین) در نزد زرتشتیان یزد، به معنی مؤبد است:
स्विष्ट adj. svishTa (havishta) well worshiped or honoured
स्विष्ट adj. svishTa (havishta) well or properly sacrificed
hava 9 (poss. pron. fNI) one’s own (see “haom”, see also “h’a”) (I) own
ishta: superlative sign
هاوشت: [وُ] (اِ) رجوع به هاوش شود. در پهلوی hawisht به معنی مغ (روحانی زرتشتی)، مؤبد. شاگرد. روحانی جوان (زرتشتی) که در مراسم دینی به قربانی کننده، یاری کند. در اوستا havishta آمده که در فرهنگهای فارسی جزو لغات زند و پازند ضبط شده و به معنی امت گرفته اند. (پورداود، خرده اوستا حاشیهٔ صص ۲۳۸ – ۲۳۹)(از حاشیهٔ برهان چ معین ص ۲۳۱۲).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.